Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

 

Jelen ÁSZF a GMedia Kft. (reklám közzétevő, elektronikus hirdetés közzétevője,

elektronikus hirdetési szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő
reklámelhelyezésre vonatkozó, a reklám közzétevő és a reklámozó (megrendelő) közötti
szerződések részét képezi.

A jelen ÁSZF hatálya alá, az ÁSZF részét képező, mindenkori mellékletében megnevezett
honlapok tartoznak – az GMedia internetes portál csoport weboldalai és partner site-jai
(online hirdetési felületek).

I. § Meghatározások:
Grtv.: alatta a mindenkor hatályos gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvény
értendő, jelen ÁSZF megalkotásakor az 1997. LVIII. törvény.

Ekt.: alatta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló mindenkori törvény
értendő, jelen ÁSZF megalkotáskor a 2001. évci CVIII. törvény.

Reklám közzétevő: az elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató
(a továbbiakban: reklám közzétevő): a Gtv. illetve az Ekt szerint meghatározott
fogalmak.

Reklám, elektronikus hirdetés (a továbbiakban: reklám): a Grtv.-ben és az Ekt.-ben
ilyenként meghatározott fogalom.

Egyedi reklám, egyedi elektronikus hirdetés (a továbbiakban: egyedi reklám): minden
olyan a reklám, amely a reklám közzétevő mindenkori ártáblázatában szerepelő és
konkrétan beárazott megjelenítéstől bármilyen vonatkozásban eltér.

Reklámozó, elektronikus hirdető (a továbbiakban: reklámozó): a Grtv.-ben és az Ekt.-
ben ilyenként meghatározott fogalom.

Online hirdetési felület: a GMedia Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele
céljára biztosított internetes felület.

Megrendelő: reklámozó, reklámügynökség.

Online reklám statisztika: a reklámok megjelenés és kattintás számát kreatívonként és
megjelenési helyenként a reklám közzétevő adszerverén rögzítő napi statisztika, amelyet
a reklám közzétevő a szerződésben meghatározott feltételek mellett bocsát a megrendelő
rendelkezésére.

Üzleti titok: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve szerinti fogalom alapján
ilyennek minősülő, akár a reklám közzétevőre, akár a megrendelőre, és/vagy a közöttük
létrejött jogviszonyra vonatkozóan.

II. § A szerződés létrejötte, tartalma:

1./ A reklám közzétételére az online hirdetési felületen a GMedia Kft. és a megrendelő
között létrejövő szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésnek mindig része a jelen
ÁSZF, amelynek rendelkezésit a megrendelő a szerződés aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

2./ A szerződés írásban jön létre, levélváltás, fax, e-mail útján. A szerződés
létrejöttéhez a megrendelőnek cégszerű aláírásával ellátva, közölnie kell a saját, illetve a
reklámozó, a cégnyilvántartás szerinti pontos cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
adószámát, azon bankszámlaszámát, amelyről a megrendelés ellenértékét ki fogja
egyenlíteni, kapcsolattartójának nevét, telefon és írásbeli (legalább e-mail, fax)
elérhetőségeit.

A megrendelés a fentiek közlésén túl akkor jön létre, ha a reklámozó közölte a reklám
közzétevő által kért mindazon, a reklámra vonatkozó adatokat, amelyek a reklám
közzétételéhez szükségesek és a reklám közzétevő a szerződés létrejöttét írásban
visszaigazolta.

3./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt látogatottsági
mutatók teljesítése méréséül, ha a Felek másképpen nem állapodnak meg, a reklám
közzétevő online statisztikája az irányadó.

4./ Reklámozó a szerződés létrejöttével kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal
azért, hogy amennyiben akár hatóság, akár jogszabály által kötelezően előírt, úgy a
reklámozni kívánt termék – különösen de nem kizárólag a gyógyszerek, gyógyhatású
termékek -, szolgáltatás rendelkezik a forgalomba hozatalához és a reklámban
szerepeltetni kívánt forgalmazási időszakban rendelkezni fog, valamennyi érvényes
engedéllyel, bejelentéssel, tanúsítással. Ugyancsak a Reklámozó kizárólagos felelőssége,

hogy a reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak és nem sértik az

összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

A szerződés megkötésével a Reklámozó ugyancsak kijelenti és teljes körűen szavatolja,
hogy a szerződés alapján közzé teendő reklám harmadik személy szellemi alkotásokhoz
fűződő jogait, személyiségi jogait, iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy megjelöléshez
fűződő jogait nem sérti, rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett
felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel.
A fenti nyilatkozatok ellenére harmadik személy, hatóság által támasztott igénnyel,
bírsággal, eljárási költséggel összefüggésben, illetve a vonatkozó adatbeszerzési, és
közlési kötelezettségek megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel
összefüggésben támasztott igényekért – ide értve a bírságot, költséget is – a Reklámozó
kizárólagos felelősséget vállal, így a Reklám közzétevő felelőssége kizárt.

A Reklám közzétevővel szemben a fenti összefüggésben támasztott igényekkel szembeni
közvetlen, a Reklám közzétevő helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a
Reklámozó kötelezettséget vállal, továbbá a Reklám közzétevő ezzel összefüggésben
keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni.
Reklámozó felelőssége a Reklám közzétevő által közvetlenül kifizetett összegek

haladéktalan megtérítésére is fennáll.

 

III. § A szerződés egyéb feltételei, a közzététel megtagadása:

1./ A megrendeléseket a megjelenés előtt 2 munkanappal a megrendelés
visszaigazolásakor a Reklám közzétevő által közölt technikai feltételeknek megfelelően
kell a Reklám közzétevő rendelkezésére bocsátani.www.gmedia.hu
A Reklám közzétevő a megküldött anyagot a szerződésnek megfelelő megjelenítési
formákban kipróbálja, amennyiben szükségesnek ítéli és nem okoz értelmezési
problémát, a szöveget a 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek szellemében kijavítja.
Amennyiben hibát tapasztal, illetve olyan szövegjavítás lát szükségesnek, amely
értelmezési kérdést vet fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A hibák
és a szöveg kijavítása a Megrendelő feladata.
2./ Reklám közzétevő nem vállal felelősséget a határidő után leadott, vagy a
határidőben leadott, de közzététel előtt a Megrendelő kérésére módosított anyagok a
szerződés szerinti határidőben történő megjelentetéséért, illetve az esetleges minőségi,
tartalmi hibákért.
3./ Amennyiben a visszaigazolt megrendelés eltérően nem rendelkezik, a Megrendelő
nem kifogásolhatja
– a reklám elhelyezését;
– a reklám környezetét;
– az azonos felületen, site-on több, különböző reklámjának az elhelyezését.
4./ Megrendelő tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a közzététel során a “reklám”
jelleg egyértelműen megjelölésre kerül, így akár hirdetésről, akár reklám cikkről, politikai
hirdetésről, vagy szponzorációról van szó, annak reklám jellegét a Reklám közzétevő
egyértelműen jelzi.
5./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így
különösen a Grtv. az Ekt., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a
szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV.
törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.
Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását
jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT
álláspontjával nem egyező véleménye estén is jogosult megtagadni, s ezért semmiféle
kártérítési felelőséggel nem tartozik.
Reklám közzétevő a végleges, esetleges módosított anyag kézhezvételét követő 3
munkanapon belül jogosult tájékoztatni a megrendelőt, hogy a reklám közzétételét
jogszabályba ütközés, vagy etikai normába ütközés, esetleg annak lehetősége miatt
megtagadja, vagy változtatásokat kérjen, illetve az ÖRT állásfoglalását kérje, és a
közzétételt annak kézhezvételéig elhalassza.
Reklám közzétevő ugyancsak jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő II. § 4.
pont szerinti nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel.
Reklám közzétevő ugyancsak jogosult a reklám további közzétételét megtagadni és
annak módosítását kérni, ha reklámmal kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt
hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség,
az ÖRT a reklámmal kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg,
akár bármely tagja, tisztviselője útján.
Reklám közzétevő e körben nem vállal felelősséget a reklám kialakítása során a grafikai
megjelenésre, esetleg szövegre vonatkozóan, a reklám közzétételének ellenértékén felül,
további külön ellenérték nélkül adott tanácsadó véleményéért.
Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklám közzétevő nem köteles a reklám tartalmát
vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából. www.gmedia.hu
Reklám közzétevőt semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a megrendelővel
szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja,
vagy ha a reklámot módosítani kéri.

IV. § Lemondás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség
1./ Megrendelő jogosult a megrendelt reklámot a Reklám közzétevő
visszaigazolásában megjelölt időpontig, minden jogkövetkezmény nélkül lemondani
(elállni a szerződéstől), vagy a megjelenés időpontját módosítani. A határidő lejártáig –
az adott munkanap 16.00 óra – az írásbeli nyilatkozatott (visszaigazolt faxon, vagy emailen)
el kell jutatni a Reklám közzétevőhöz.
A lemondást, módosítást a Reklám közzétevő írásban visszaigazolja. Visszaigazolás
hiányában a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben
megtette.
Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a teljes szerződés
szerinti díjat köteles a Megrendelő megfizetni, és nem kerül sor a közzétételre.
A késedelmes módosítás esetén a Reklám közzétevő döntésétől függ, hogy azt elfogadjae,
vagy sem, amely utóbbi esetben az eredeti tartalommal, illetve, ha a Megrendelő
kifejezett kérése ez, egyáltalán nem kerül sor a közzétételre.
A késedelmesen módosított reklám közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési
kötelezettségét nem érinti.
2./ A Reklám közzétevő nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által
megküldött anyagok nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás reklám
közzétételére.
Ha a hibás teljesítésre a Reklám közzétevőtől különböző elektronikus hirdetési
szolgáltatónak felróható okból kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét
kérheti.
A Reklám közzétevővel szemben a hibás teljesítés miatt igények a reklám közzétételétől,
folyamatosan megjelenő reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt)
napon belül – az ötödik nap, ha munkaszüneti napra esik, a következő első munkanap
16.00 óráig történt értesítés megküldésével – érvényesíthetők, amely jogvesztő
határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Reklám közzétevővel szemben nem
érvényesíthető.
3./ Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a reklám közzététele, nem a megrendelésnek
megfelelő közzététele a Reklám közzétevőn kívül eső, előre nem látható, olyan esemény
miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Reklám közzétevő
az általában elvárható gondosság nem mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis
maior).
4./ Megrendelő, figyelemmel arra, hogy a Reklám közzétevő árai a Reklám közzétevő
korlátozott felelőségéhez igazodnak, kifejezetten elfogadja, hogy bármely jogcímen igény
a Reklám közzétevővel szemben, a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal
összefüggésben, csak és kizárólag a reklám nettó – Áfa nélkül számított – ellenértéke
erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek. www.gmedia.hu

V. § Fizetési feltételek, árak
1./ Reklám közzétevő a Megrendelő részére a számlát/rész-számlát, ha a felek
eltérően nem állapodnak meg, a teljesítésről a megjelenés, folyamatos teljesítés esetén
az utolsó megjelenés napját követő napon, kettő hétnél hosszabb idejű folyamatos
megjelenés, kampány esetén, a minden második hetet követően 15 (tizenöt) napos
fizetési határidővel küldi meg.
2./ A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az abban megjelölt
ellenérték a reklám közzétevő megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.
3./ Késedelmes teljesítés esetén, a fizetési határidő utolsó napját követő naptól
Reklám közzétevő a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései
esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel.
4./ A megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak
megküldését követő 8 (nyolc) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben
jogosult közölni, ezt követően nem. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a
Reklám közzétevő nem találja megalapozottnak, és a fizetés határidőre nem történik
meg, illetve egyébként is, ha a fizetés nem teljesül határidőben, Reklám közzétevő
jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét
megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy
előrefizetéshez kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak minden
járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül.
5./ Reklám közzétevő az általa alkalmazott árakat mindenkori ártáblázatában teszi
közzé a http://www.gmedia.hu site-on. Az árak megváltozását megelőzően legalább 15
(tizenöt) nappal közzéteszi az új táblázatot, illetve szerződéssel rendelkező
Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld, megjelölve az ártábla
elérhetőségét. Az árváltoztatás joga bármikor megilleti Reklám közzétevőt, a
meghatározott időre történő lekötésre vonatkozó árakat illetően is. Az árváltoztatás a
már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti.

VI. § Jogviták, hatály, módosítás
1./ Amennyiben valamely a felek jogviszonyát érintő kérdést, a szerződés, az ÁSZF
nem rendezi, úgy a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai és Magyar Reklám Etikai
Kódex előírásai az irányadók.
Felek vitájukat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, s ennek eredménytelensége
esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita
elbírálására, kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, hatáskörének hiánya esetére
a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
2./ Jelen ÁSZF 2013. január 28-tól kezdődően visszavonásig hatályos, az időközbeni
módosításaival együtt.
3./ A GMedia Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. A
módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítást közzéteszi a
http://gmedia.hu site-on és a szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus
levélben értesítést küld a változásról, megjelölve annak elérhetőségét.

Budapest, 2013. január 28. GMedia Kft.

letölthető formátum: http://gmedia.hu/doc/OnlineASZF-GMedia.pdf